Print Friendly, PDF & Email

Lyngby-Taarbæk kommune
Center for Trafik, Mobilitet og Bæredygtighed

Att.: pfv@ltk.dk

Vedr: Partshøring om afvikling af vedligeholdelsesordninger for private fællesveje

Grundejere på private fællesvej med vedligeholdelsesaftale med kommunen har modtaget høringsbrev vedr. kommunens opsigelse af aftalerne. Høringsfrist d. 19. september 2019.

Grundejerforeningerne har ligeledes modtaget høringsbrevet.

Grundejerforeninger og vejlaug i Virum området, der samlet varetager interesserne for ca. 60 private fællesveje (ca. 40% af kommunens totale antal private fællesveje) med op mod 1500 grundejere (svarende til tæt på halvdelen af samtlige grundejere på de private fællesveje) har nedenstående bemærkninger til kommunens varslede opsigelse af ordningerne med vedligeholdelse af de private fællesveje.

Høringsbrevet giver anledning til flere spørgsmål, end der gives svar på:

  • På kommunens informationsmøder i efteråret 2018 vedr. opsigelse af serviceaftalerne (vinterbekæmpelse mv.) blev der eksplicit fra borgere, vejlaug og grundejerforeninger spurgt til vedligeholdelseaftalerne. Kommunens repræsentanter svarede, at der ikke ville være konsekvenser for de indgåede vedligeholdelsesaftaler. Kommunen vil nu opsige de gældende ordninger for i stedet at tilbyde en anden vedligeholdelsesordning. Der er dog ikke beskrevet hvilken ordning. Når nu der vil komme en ny kommunal ordning, hvorfor vælger kommunen så ikke tidsmæssigt at samordne opsigelse af de nuværende aftaler med mulighed for grundejerne om overgang til ny ordning?
  • Kommunen planlægger at foretage vejsyn inden overdragelse af vejvedligeholdelsen til grundejerne. Hvad sker der med de pågældende grundejeres indbetalte præmie på de veje, hvor vejsynet ikke giver anledning til nogen form for renovering af belægning mv.?
  • Hvilke konsekvenser får det for grundejerne på en privat fællesvej, hvor vejsynet resulterer i beslutning om renovering med ny belægning, og hvor der ikke er opsparet tilstrækkelig præmie til at dække de samlede udgifter hertil?
  • Det fremgår ikke af høringsbrevet, på hvilken måde kommunen har tænkt sig at tilrettelægge vejsyn, og på hvilken måde de enkelte grundejere vil blive involveret. Vi anbefaler, at vejsyn bliver gennemført med deltagelse af en uvildig fagkyndig part udpeget af Asfaltindustrien og en repræsentant fra pågældende grundejerforening eller vejlaug.

Virum d. 19. september 2019

• Ud fra hvilke tilstandskriterier skal det afgøres, om det er nok at lappe enkelte skader, eller om hele belægningen skal fornyes?

De bedste hilsner og på vegne af:

– Kollelev Grundejerforening
– Furesøkvarterets Grundejerforening
– Grundejerforeningen Kollelev Mosepark – Frederiksvænge Grundejerforening
– Grundejerforeningen Bakketoppen
– Grundejerforeningen Høtoften
– Floradalens Vejlaug
– Vejlauget Virumvej 66-72
– Vejlauget Virumvej 74-82
– Virum Grundejerforening

Claus Colding-Jørgensen
Formand for Virum Grundejerforening